Strona główna
 
O nas
Komu pomagamy?
Zakres usług
Oferta dla firm
Formularz zgłoszenia
Cennik
Kontakt
 
 

Oferta dla firm

 

Skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole
Radzenie sobie z napięciem psychicznym
Zarządzanie zespołem
Budowanie i utrzymywanie kontaktu z klientem
Trening zadaniowy
Trening integracyjny1. Skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole

Warsztaty skutecznego komunikowania się
Na każdym stanowisku kontaktujemy się z ludźmi – współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, interesantami, pacjentami. Dobrego porozumiewania można się nauczyć.
Badania pokazują, że 70% czasu, którym dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się. Umiejętność porozumiewania się często decyduje o sukcesie. Od niej w dużym stopniu zależy nasze poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy, kontaktów społecznych czy własnego życia.
Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego działania firmy. Aktywne słuchanie i sprawne wypowiadanie się to umiejętności niezbędne dla skutecznego działania.
Uczestnictwo w warsztatach umożliwia uczestnikom podwyższenie poziomu sprawności interpersonalnej poprzez doskonalenie ich umiejętności komunikacyjnych, tj. w zakresie aktywnego słuchania, precyzowania jasnych komunikatów, informowania o sobie, wyrażania i przyjmowania informacji, również o ładunku emocjonalnym.
2. Radzenie sobie z napięciem psychicznym

Codzienne życie, pośpiech, konieczność godzenia różnych zadań i ról życiowych, kontakty międzyludzkie rodzą szereg sytuacji stresowych. Ci, którzy nie potrafią radzić sobie z napięciem emocjonalnym, nie umieją właściwie gospodarować czasem i stawiać sobie realnych celów, zwykle niszczą siebie i swoje relacje międzyludzkie. Spada skuteczność i efektywność ich funkcjonowania, motywacja do podejmowania działań a także satysfakcja z własnego życia.
Uczestnictwo w warsztatach umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej stresu i jego roli w funkcjonowaniu człowieka, a przede wszystkim praktycznych umiejętności rozładowywania napięć psychicznych.


3. Zarządzanie zespołem
Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych pozwala uczestnikom rozwijać ich umiejętności prowadzenia pracy z grupą, a w szczególności:
- poszerzenie teoretycznych wiadomości o grupie,
- zrozumienie specyfiki procesu grupowego,
- rozpoznawanie struktury grupy,
- zrozumienie roli lidera grupy,
- doskonalenie umiejętności dostosowywania interwencji w grupie do jej dynamiki,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w grupie.
Zagadnienia:
1. Czynniki sprzyjające pracy grupowej.
2. Czynniki zaburzające pracę grupy.
3. Rodzaje grup, możliwości i ograniczenia pracy grupowej.
4. Dynamika grupy:
5. Role grupowe.
6. Osoba prowadząca grupę:
- Cechy
- Motywy pracy z grupą
- Błędy popełniane w prowadzeniu grupy, sposoby radzenia sobie z nimi,
- Techniki sprawdzania kontaktu i zaufania w grupie.


4. Budowanie i utrzymywanie kontaktu z klientem
Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych przygotowuje uczestników do budowania relacji z klientem. W szczególności celem uczestnictwa jest:
- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu wstępnego (umożliwiających bycie z klientem w kontakcie),
- rozwijanie umiejętności dostrajania się do klienta,
- doskonalenie umiejętności odczytywania informacji wyrażanych niewerbalnie przez partnera relacji,
- rozwijanie umiejętności uzgadniania w kontakcie z klientem realnych celów.

Zagadnienia:
1. Nawiązywanie kontaktu wstępnego z klientem.
2. Informacje płynące z ciała, na podstawie oddechu, napięcia mięśniowego, itp.
3. Dostrajanie się do klienta.
4. Podążanie za klientem – komunikacja.
5. Praca z trudnym klientem.


5. Trening zadaniowy

Trening zadaniowy przeznaczony jest dla zespołów pragnących udoskonalić współpracę oraz zwiększyć efektywność współdziałania.
Uczestnictwo w treningu pomaga w rozumieniu innych ludzi i procesów występujących w życiu zespołu. Sprzyja rozwijaniu umiejętności uzgadniania własnych interesów z interesami grupy. Doświadczenia treningowe służą pogłębieniu relacji między uczestnikami oraz optymalizacji funkcjonowania zespołu i stymulacji udziału poszczególnych osób w osiąganiu wspólnych celów.
W trakcie wykonywania zadań zespołowych uczestnicy mają możliwość dostrzeżenia grupowych relacji i ich wpływu na przebieg współdziałania. Obserwują własne preferencje, co do zajmowania określonych ról w grupie. Za pomocą informacji zwrotnych mogą dowiedzieć się, jak są postrzegani w tych rolach, co jest uznawane jako ich mocne i słabe strony. Mają możliwość wypróbowania nowych form zachowań interpersonalnych w sytuacjach zadaniowych.
Udział w treningu wspomaga rozwój pracowników, głównie poprzez odkrywanie indywidualnych źródeł siły i umacnianie mocnych stron.


6. Trening integracyjny
Dobrze zintegrowany zespół działa efektywniej.
Uczestnictwo w treningu sprzyja zwiększeniu integracji zespołu oraz poprawie relacji interpersonalnych w firmie. Umożliwia uczestnikom lepsze poznanie się. Udział w proponowanych zadaniach stwarza okazję do zaobserwowania w bezpiecznych warunkach zachowań i ról podejmowanych przez członków grupy. Prowadzi to do zrozumienia relacji grupowych oraz czynników zwiększających spójność i efektywność grupy.
Wszystkie treningi i warsztaty prowadzone są przez psychoterapeutów, trenerów treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Czas trwania szkoleń ustalany jest indywidualnie z zamawiającym. Osoby zainteresowane programem szkoleń prosimy o kontakt - poradnia@jestem-torun.pl.

 
 
 
Realizacja: Agencja reklamowa Whiteart